Архівний відділ

Бориспільської міської ради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Історія архіву                     

    За період Великої Вітчизняної війни місто зазнало великих втрат, майже все  було спалено окупантами. Документи довоєнного періоду не збереглись, так як не приділялось їм належної уваги.

   Місто було звільнено від окупації 23 вересня 1943 року, і Бориспільська селищна Рада районного підпорядкування відновила свою діяльність у вересні 1943 року.

    Для архіву виділили приміщення по вул. Леніна, 24 ( на сьогодні вул.  Київський шлях  де зведено житловий будинок із приміщенням стоматполіклініки). Будівля  належала лісгоспзагу, і поряд розміщувались - санепідстанція та  відомча житлова квартира. У 1972 році архів переведено до нового приміщення, по вул. Чехова де також поряд знаходились: ЗАГс, міське комунальне господарство та бюро технічної інвентаризації.

   З метою впорядкування документів підприємств, установ, організацій в 1964 році була створена госпрозрахункова група при районному державному архіві. При групі працювала бригада, яка займалась виготовленням  спеціальних коробів для зберігання архівних документів і  постачала ними  державні архіви області і в деяких випадках архіви інших областей України. В 1975 році перестали виготовляти короби у зв’язку із скороченням  замовлень.

   З 1 січня 1957 року у зв’язку з клопотанням виконкому Бориспільської районної Ради депутатів трудящих на підставі рішення виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих від 30.12.1956 року № 980 селище міського типу Бориспіль  переведено до категорії міст районного підпорядкування.

     Архівний відділ міської ради почав функціонувати з 1975 року.         

    В 1975 році відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 03.03.1975 року, Постанови Ради Міністрів Української РСР  від 10.03 75 року № 123 та рішення виконкому Київської обласної ради від 31.03.1975 року місто віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

   Рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.04.1975 № 82 «Про затвердження штатного розпису міськвиконкому з відділами на 1975 рік»  затверджено штатний розпис, в тому числі:

     - державний міський архів – 1 чол. (завідувач) з окладом 87.50 рублів.

     У зв’язку із створенням   державного міського архіву,  відбувся перерозподіл документів,  до нього були передані документи установ та організацій, які знаходились на території міста, що до цього зберігались в державному архіві районної ради.

    Першим керівником архіву був Андрій Андрійович Марченко.

   З 1 жовтня 1975 року зараховано на посаду  зав. міським архівом Биковець Людмилу Гаврилівну, яка пропрацювала біля тридцяти років.

   З 2001 року зав. міським архівом призначено Вихрову Зою Андріївну, яка пропрацювала на цій посаді до серпня 2008 року.

   З метою запобігання знищення документів з  особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій в т.ч. і приватної форми власності з 01.01.2004 року відкрито трудовий архів відповідно до рішення сесії Бориспільської міської ради ХХ1V скликання від 18.12.2003 № 116-Х.ХХ1V «Про створення трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської міської ради»       

    В 2004 році архівному відділу було виділено приміщення в будівлі державного казначейства, яке він займає по даний час. (Приміщення орендується).   

   В архівному відділі зберігаються документи, які віднесені до Національного архівного фонду (НАФ).

          Усі перейменування архіву 

   В 2002 році відповідно до рішення  колегії Бориспільської  міської ради  від 03.10.2002 року № 78 «Про затвердження Положення про архівний  відділ Бориспільської міської ради» затвердженого  рішенням сесії Бориспільської міської ради від 29.10.2002 № 27 С.111.ХХ1V «Про затвердження  рішень колегії  міської ради»   державний міський архів перейменовано  в архівний відділ Бориспільської міської ради, як виконавчий орган міської ради підзвітний і підконтрольний  раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний відповідно державному архіву області, Державному комітету архівів України в порядку встановленому законом.

    Відповідно до рішення виконавчого окмітету Бориспільської міської ради від 12.11.2012 № 1071 "Про затвердження Положення архівного відділу виконавчого комітету Бориспілської міської ради" відділ перейменовано на: архівний відділ  виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

            Основні завдання                  

    Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи, управління архівною справою та здійснення контролю за веденням діловодства на території міста.

    Поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

  Розроблення та погодження з державним архівом області подання на затвердження міському голові цільових програм розвитку архівної справи в місті забезпечення їх виконання.

  Підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань, архівного відділу та організації роботи архівних підрозділів.

    Підготовка річних, піврічних, оперативних (місячних), тижневих планів роботи.

       

         Основні  функції                     

-  З метою надання якісних послуг мешканцям міста забезпечує облік,  зберігання і охорону:

   документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,установ та організацій;

   документів  Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;

       документів особового походження, що надійшли до відділу;

       фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;

    документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об’єднаннями громадян;

     друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;

        облікових документів і довідкового апарату до документів.

      Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

    Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста,  незалежно від форм власності та підпорядкування.

   За дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

   Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

    Складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

    Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.

   Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників.

    Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні  комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог  щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів.

   Подає міській раді пропозиції щодо організації роботи трудового архіву для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належить до Національного архівного фонду, надає консультативно-методичну допомогу в організації його діяльності.

    Інформує міську раду, державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

   Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них державному архіву області.

     Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з  науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій.

    Передає за угодою до державного архіву області у визначені ними терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

   Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

   Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, висвітлює свою діяльність у  засобах масової інформації, на  сайті виконавчого комітету, на рекламних носіях,  а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.

      Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам – довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом  задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.

    Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечення долучення до архівних  документів на обгрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.

    Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

            Структура                             

архівного відділу

 Бориспільської міської ради

 

№п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Примітка

1

Начальник  архівного відділу

1

 

2

Головний спеціаліст архівного відділу

2

 

 Підпорядкування                    

  - Відділ підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, її виконавчому комітету та міському голові, керуючій справами виконавчого комітету міської ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний відповідно державному архіву області, Державній архівній службі України в порядку, встановленому законом.

 

  Інформація про попередніх керівників

 Першим керівником архіву був Андрій Андрійович Марченко. 

Біля 30-ти років ( з жовтня 1975 року до  січня 2003 року), незмінним керівником була Биковець Людмила Гаврилівна.

- з січня 2003 до серпня 2008  - Вихрова Зоя Андріївна

 


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1. Марченко Андрій Андрійович  (Переглянути)
  2. Биковець Людмила Гаврилівна  (Переглянути)
  3. Вихрова Зоя Андріївна  (Переглянути)