Архівний відділ

Бориспільської міської ради

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2015 рік


 

 

Звіт

про роботу державного архіву за 2015 рік

 

1. Основні організаційні заходи

1.1Кількість підготовлених і внесених в установленому порядку проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня, із них прийнятих, та конкретні заходи щодо їх виконання.

Протягом 2015 року робота архівного відділу була направлена на поліпшення умов зберігання та використання документів, задоволення попиту громадян, держави і суспільства в інформації, якісного обслуговування громадян міста.

Архівним відділ проводились ряд заходів, спрямованих на укріплення матеріально-технічної бази: проведено ремонт-профілактику пожежної сигналізації; - проведено ремонт-профілактику системи кондиціювання та вентиляції повітря.

Проведено удосконалення лінії інформаційного зв’язку з виконавчим комітетом міської ради.

 

1.2Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України, розпо­ряджень державних адміністрацій, рішень рад.

Архівний відділ працював над виконанням Законів України - «Про місцеве самоврядування», «Про інформації», працював над Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи», виконанням завдань і заходів, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах» та наказу Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрацій , міських рад, трудових архівах»

Архівний відділ орендує напівпідвальне приміщення будівлі Державного казначейства ( де раніше містився банк «Україна» ). У напівпідвальному приміщенні знаходиться сховище, а робочий кабінет розміщений на 1-му поверсі. Сховище обладнано металевими дверима із азбоцементною прокладкою, вікна захищені металевими гратами. Приміщення у доброму стані.

Навкруг будівлі встановлена металева огорожа. Для забезпечення постійного контролю за приміщенням, відповідно укладеного договору з охоронною фірмою ТОВ «Гарантія», по закінченні робочого дня в обов’язковому порядку приміщення здається під охорону.

Приміщення обладнане системою вентиляції та кондиціювання, що дає можливість постійно підтримувати необхідний температурно-вологісний режим. Пожежна сигналізація встановлена у 2006 році, а в 2009 році проведено удосконалення системи і систематично проводиться ремонт-профілактика Електрооблад-нання встановлене нове, з урахуванням правил пожежної безпеки для архівних приміщень, відповідно до договору з ПП «Актуаль-електро» проводилась робота по перевірці технічного стану електроустановок, заземлювачів, автоматичних вимикачів і ліній електропередач. Відповідно до вимог і норм ПТЕЕС і ПБЕЕС.

У відділі для роботи використовуються: 3 комп’ютери, два принтери, ксерокс, факс, комп’ютерний стіл, виставкове обладнання.

Документи з особового складу зберігаються у трудовому архіві, який створений у 2003 році.

1.3Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів вико­навчої влади і органів місцевого самоврядування доповідних записок, ін­формацій та ін., результати їх розгляду.

Підготовлено та подано до виконкому лист–клопотання про придбання вогнегасників, придбання коробів для картонування документів. Питання про придбання вогнегасників розглянуто та вирішено позитивно Питання про придбання коробів перенесено до часу перегляду бюджету, у зв’язку з відсутністю коштів.

 

1.4Кількість проведених засідань дирекцій, колегій та перелік роз­глянутих питань.

---------

1.5Розроблено нормативно-правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

-----------

1.6Кількість здійснених комплексних, тематичних, контрольних пе­ревірок архівних відділів райдержадміністрацій і міських архівів.

Перевірки не проводились, надавалась методична та практична допомога.

 

1.7Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня тематика; взято участь у нарадах, що проводилися іншими установами.

Архівним відділом організовано 2 (у червні та жовтні місяцях) семінари-навчання з працівниками, відповідальними за ведення діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях міста на яких були присутніми 72 слухачі.

Також приймали участь працівники відділу у нарадах-семінарах виконавчого комітету міської ради: - у лютому про підсумки роботи, - у березні з питань соціально-економічного розвитку міста, - у серпні з питання впровадження Порядку роботи з електронними документами, - у вересні навчання з СУЯ та щодо роботи інформаційно-довідкових центрів.

Також працівники архівного відділу долучались до проведення семінарів-навчання, що організовувались Державним архівом Київської області - у березні про підведення підсумків роботи за 2014 рік та планів на 2015 рік, - у квітні «Робота із зверненнями громадян в архівних установах», - у червні «Впровадження Порядку роботи з електронними документами та Їх передавання на архівне зберігання», - у вересні «Впровадження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях».

1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.

------------

1.9. Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ (їх загальна кількість).

У місті працює трудовий архів.

 

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду.

2.1Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання доку­мен­тів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наяв­ністю та фізичним станом документів.Проведено перевіряння наявності стану справ за фондами:

з/п

фонду

Найменування фонду

К-сть одиниць зберігання

план

факт

1

3

Планово-економічний відділ міськвиконкому

105

105

2

6

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бориспільської міської ради

158

158

3

7

Управління праці та соціального захисту виконавчого комітету Бориспільської міської ради

293

362

4

8

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»

244

244

5

15

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

1396

1462

6

16

Відкрите акціонерне товариство «Бориспільсільбуд»

971

984

7

37

Райком профспілки працівників держустанов

46

46

8

40

Профспілковий комітет райспоживспілки

122

125

9

42

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Бориспільський професійний ліцей»

337

344

10

44

Державна авіакомпанія «Авіалінії України»

97

97

РАЗОМ:

3769

3927

2.2Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли до архіву у звітному році.

Нових фондів у 2015 році не надходило.

До архівного відділу у 2015 році надійшло 687 од. зб.:

№№

з/п

Назва установи

 

План

од. зб.

Факт

од. зб.

1

Бориспільська міська рада та виконавчий комітет

175

409

2

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»

6

20

3

ВАТ «Трест «Бориспільсільбуд»

6

24

4

Бориспільська центральна районна лікарня

12

23

5

Державне підприємство

«Лісове господарство»

6

15

6

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт “Бориспіль»

16

69

7

Раком профспілки працівників держустанов

6

10

8

Райком профспілки працівників культури

4

5

9

Міський комітет профспіл-ки працівників освіти і науки

10

112

Разом:

241

687

 

2.3Відомості про кількість виявлених документів історико-культур­ної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України.

---------------

 

3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.

 

3.1Назви найважливіших фондів, в яких проведено описання документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізація.

Удосконалення та перероблення описів не планувалось та не проводилось.

Каталогізації не проводилось, так як ведеться робота над наповненням бази до архівної програми, формуються файли-картки до програми.

 

3.2Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких прово­дилася у звітному році; етапи роботи з підготовки видань у звітному році.

Не проводилось.

3.3Впровадження в архіві автоматизованих інформаційно-пошуко­вих систем.

Як уже наголошувалось у архівному відділі ведеться робота над наповненням бази до архівної програми, користуючись якою можна покращити обслуговування населення, полегшити роботу архівістів та зберегти фізичний стан документів. Про програму уже йшла мова у пункті 1.2.

 

4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій.

4.1Кількість погоджених архівом положень про архівні підрозділи, діловодні служби, експертні комісії, інструкцій з діловодства. Кількість погоджених архівом номенклатур справ підприємств, установ і організацій-джерел комплектування архівів, окремо – кількість погоджених номенклатур справ інших підприємств, установ і організацій.

3.2.1.Схвалення описів на управлінську документацію:

 

№№

з/п

Назва установи

 

План

од. зб.

Факт

од. зб.

1

Бориспільська міська рада та виконавчий комітет

175

409

2

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»

6

20

3

ВАТ «Трест «Бориспільсільбуд»

6

24

4

Бориспільська центральна районна лікарня

12

23

5

Державне підприємство

«Лісове господарство»

6

15

6

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт “Бориспіль»

16

97

7

Раком профспілки працівників держустанов

6

10

8

Райком профспілки працівників культури

4

5

9

Міський комітет профспіл-ки працівників освіти і науки

10

112

10

Служба у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради

--

30

11

Державне підприємство «Український авіаційний метеорологічний центр»

--

6

12

ТОВ «ПЬОТІНГЕР Україна»

--

28

13

ТОВ «ЛІДЕР БУД»

--

22

14

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області

--

24

15

Бориспільське управління Державної казначейської служби України у Київській області

--

6

16

Управління містобудуван-ня та архітектури Бориспілської міської ради

--

172

Разом:

241

1003

 

3.2.2. Схвалення ЕК:

Описів справ з особового складу

№№

з/п

Назва установи

 

План

од. зб.

Факт

од. зб.

1

Бориспільська міська рада та виконавчий комітет

4

13

2

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»

4

19

3

ВАТ «Трест «Бориспільсільбуд»

4

13

4

Бориспільська центральна районна лікарня

56

181

5

Державне підприємство

«Лісове господарство»

4

29

6

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт “Бориспіль»

75

298

7

Раком профспілки працівників держустанов

--

--

8

Райком профспілки працівників культури

--

--

9

Міський комітет профспілки працівників освіти і науки

--

26

10

Служба у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради

--

4

11

Державне підприємство «Український авіаційний метеорологічний центр»

--

7

12

ТОВ «ПЬОТІНГЕР Україна»

--

15

13

ТОВ «ЛІДЕР БУД»

--

35

14

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області

--

--

15

Бориспільське управління Державної казначейської служби України у Київській області

--

4

16

Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради

--

20

Разом:

147

664

 

Номенклатур справ схвалено - 23

* Бориспільська міська рада та виконавчий комітет

* Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального

господарства»

* ВАТ «Трест «Бориспільсільбуд»

* Бориспільська центральна районна лікарня

* Державне підприємство «Лісове господарство»

* Бориспільське міськрайонне управління юстиції Київської області

* Раком профспілки працівників держустанов

* Райком профспілки працівників культури

* Державне підприємство«Міжнародний аеропорт “Бориспіль»

* ДП “Український авіаційний метеорологічний центр”

* Міський комітет профспілки працівників освіти і науки

* Райком профспілки освіти і науки

* Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді

* Райком профспілки медпрацівників

* Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім»

* Бориспільське управління Державної казначейської служби України у Київській

області

* Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» виконавчого

комітету Бориспільської міської ради

* Управління пенсійного фонду у місті Борисполі та Бориспільському районі

* Відділ реєстрації актів Бориспільського міськрайонного управління юстиції

* Будинок дитячої юнацької творчості

* КП «Бориспільська центральна аптека № 24»

* Управління містобудування та архітектури Бориспілської міської ради

* Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді

 

Інструкцій з діловодства схвалено 3:

* Служба у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради

* Бориспільське управління Державної казначейської служби України у Київській

області

* Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

 

 

Положень про ЕК схвалено - 3 та Положень про архівні підрозділи схвалено 3:

* Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» виконавчого

комітету Бориспільської міської ради

* Бориспільське управління Державної казначейської служби України у Київській

області

* Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

 

4.2Кількість здійснених комплексних, тематичних та контрольних перевірок роботи з документами в установах, організаціях і підприємствах.

Перевірки не проводились, надавалась методична та практична допомога.

4.4Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних служб і архівних підрозділів, їхня тематика.

Архівним відділом організовано 2 (у червні та жовтні місяцях) семінари-навчання з працівниками, відповідальними за ведення діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях міста на яких були присутніми 72 слухачі.

Також приймали участь працівники відділу у нарадах-семінарах виконавчого комітету міської ради: - у лютому про підсумки роботи, - у березні з питань соціально-економічного розвитку міста, - у серпні з питання впровадження Порядку роботи з електронними документами, - у вересні навчання з СУЯ та щодо роботи інформаційно-довідкових центрів.

 

5. Використання інформації документів НАФ.

5.1Тематика інформаційних документів, виставок, радіо-телепере­дач, публікацій у пресі, плакатів, альбомів за документами архіву.

Підготовлено і проведено 6 фотодокументальних виставок:

* до відзначення 175-ї річниці з дня народження П.П.Чубинського - 24 січня

* до відзначення 201-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченко - 6 березня

* до відзначення Дня Перемоги проведено в парку культури та

відпочинку під час масового свята - 9 травня

* до Дня скорботи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» - 22 червня

* до відзначення Дня міста підготовлено та проведено в парку

культури та відпочинку виставку «Парсепативна демократія

та обґрунтована розробка політики в сфері місцевого самовряду-

вання в Україні. Доступно про бюджет» ( на 8-ми плакатах) - 19 вересня

* до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору представлена

документальна виставка ДАКО ““Забуттю не підлягає” - 30 листопада

 

 

Проводились 2 радіопередачі:

* інтерв’ю з начальником архівного відділу про роботу зі зверненнями громадян

18 лютого

*.до ювілейної дати створення архівного відділу виконавчого комітету Бориспільської

міської ради - виступ начальника архівного відділу в студії радіомовлення

14 квітня

 

Проводились 2 телепередачі:

* у березні місяці за матеріалами виступу начальника архівного відділу на пленарному

засідання у міського голови за результатами роботи архівних підрозділів підприємств,

установ, організацій на протязі 2014 року

* у вересні місяці інтерв’ю за матеріалами виставки «Парсепативна демократія та

обґрунтована розробка політики в сфері місцевого самоврядування в Україні.

Доступно про бюджет» в парку культури та відпочинку до свята Дня міста

.

На сторінках місцевої преси розміщувались публікації:

* “Для увічнення пам’яті героїв Небесної сотні”Громадсько- політична

газета Бориспільщини “Трудова слава” №№ 40–43 (13054–13057) від 27.03.2015 р

*“Зберігаємо документальну пам’ять”– до ювілейної дати створення архівного

відділу виконавчого комітету Бориспільської міської ради Громадсько-політична

газета Бориспільщини “Трудова слава” №№ 56 – 59 (13070 – 13073) від 24.04.2015 р.

* “Знайомимо з життям міста та країни” - Громадсько-політична газета Бориспіль-

щини “Трудова слава” №№ 12-185 (13196 – 13199) від 04.12.2015 р

 

5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій; інших форм використання інформації документів НАФ, які були здійснені у звітному році.

----------------

5.3Найцікавіша тематика досліджень, які проводилися користу­вачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних користувачів.

Найцікавішою тематикою досліджень, які проводились користувачами у читальній залі по публікаціях газет «Колективіст», «Трудова слава» були теми - історія міста та сіл Бориспільщини.

5.4Кількість виданих од. зб., якими користувались у читальному залі.

П’яти користувачам читального залу видано 142 справи.

5.5Назви збірників документів, над підготовкою яких працював архів; етапи виконаних робіт у звітному році.

--------------------

5.6Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ

----------------

5.7. Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих на поліпшення організації роботи із зверненнями громадян у напрямку активізації роботи з соціального захисту, заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність баз даних, надання консультацій і роз’яснень з найбільш актуальних питань, що порушуються громадянами у зверненнях на сторінках ЗМІ, запровадження консультативних веб-сторінок “Звернення громадян” на офіційних веб-порталах, ведення інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань).

З метою покращення обслуговування громадян відділом створена архівна програма, що дає можливість прискорити пошук інформації та прискорити надання відповідей. Рішення сесії та виконавчого комітету фотографовано по 1997 рік, за 2009 рік прийнято на зберігання документи фонду Бориспільська міська рада виконавчий комітет і в електронному варіанті також. У 2015 році заведено до програми й інформацію для пошуку за прізвищем, адресою, назвою та датою рішення 1997 рік повністю вищеназваного фонду.

Програма забезпечує спрощення процедури пошуку документальної інформації та підвищення оперативності роботи працівників, дає можливість обміну документами між відділами виконавчого комітенту, Всі ці чинники позитивно впливають на якість та швидкість надання послуг. Пошук документальної інформації можна проводити за кількома опціями: за адресою, ініціалами, темою запиту, чи датою прийняття рішення. Також необхідною умовою функціонування програми є внесення документів в базу даних в електронному (сканованому) вигляді. Головне завдання програми полягає в забезпеченні надання за зверненням до архівного відділу фізичної чи юридичної особи необхідної інформації про наявність та зміст певних документів у скорочений термін. База даних дає можливість працівникам відділу не тільки швидко виконати запит, а й забезпечити фізичне зберігання документів, можливість відтворення архівного документу у разі втрати паперового варіанту.

Як вже говорилось архівним відділом організовано 2 семінари-навчання з працівниками, відповідальними за ведення діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях міста на яких були присутніми 72 слухачі.

Працює офіційний сайт Бориспільської міської ради, де на одній із сторінок розміщена інформація про архівний відділ – графік та час прийому, положення про відділ, його функції, послуги, звіт та інформації про роботу.

5.8. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.

Архівним відділом прийнято та надано позитивні відповіді 9 запитів про підтвердження трудового стажу.

5.9Копії міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав, укладені упродовж року.

-----------------

5.10Виконання зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі архівної справи.

------------------

5.11. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори та участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва упродовж року (поточного року/звітного періоду).

----------------

5.12Форми співробітництва зі ЗМІ, кількість опублікованих статей за документами архівів, прес-конференцій, інтерв’ю, опублікованих на сторінках періодичної преси, виступів по радіо та телебаченню;

Проводились 2 радіопередачі:

* інтерв’ю з начальником архівного відділу про роботу зі зверненнями громадян

18 лютого

*.до ювілейної дати створення архівного відділу виконавчого комітету Бориспільської

міської ради - виступ начальника архівного відділу в студії радіомовлення

14 квітня

 

Проводились 2 телепередачі:

* у березні місяці за матеріалами виступу начальника архівного відділу на пленарному

засідання у міського голови за результатами роботи архівних підрозділів підприємств,

установ, організацій на протязі 2014 року.

* у вересні місяці інтерв’ю за матеріалами виставки «Парсепативна демократія

та обґрунтована розробка політики в сфері місцевого самоврядування в

Україні. Доступно про бюджет» в парку культури та відпочинку до свята

Дня міста.

 

На сторінках місцевої преси розміщувались публікації:

* “Для увічнення пам’яті героїв Небесної сотні”Громадсько- політична газета

Бориспільщини “Трудова слава” №№ 40 – 43 (13054 – 13057) від 27.03.2015 р

* “Зберігаємо документальну пам’ять” – до ювілейної дати створення архівного відділу

виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Громадсько-політична газета Бориспіль-

щини “Трудова слава” №№ 56 – 59 (13070 – 13073) від 24.04.2015 р.

* “Знайомимо з життям міста та країни” - Громадсько-політична газета Бориспільщини

Трудова слава” №№ 12-185 (13196 – 13199) від 04.12.2015 р.

5.13Кількість та тематичний перелік запитів, що виконуються на платній основі.

-----------

5.14. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у поточному році, та прогноз щодо збільшення (зменшення) кількості звернень тієї чи іншої тематики у наступному році.

У архівному відділі міської ради на протязі 2015 року звертались з запитами соціально-правового характеру 9 чол., основна тематика –підтвердження трудового стажу та виконання депутатських обов’язків. На 2016 рік планується прийняти запитів 6 соціально-правового характеру.

Надано 9 соціально-правових запити трудовим архівом у 2015. На 2016 рік планується 6. Основна тематика яких: підтвердження трудового стажу, про нарахування заробітної плати.

5.15Кількість користувачів, що працювали у читальних залах за генеалогічною тематикою, відсоток негативних відповідей, наявність методичних розробок з виконання таких запитів; співпраця з генеалогічними товариствами, іншими організаціями.